Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Egedal Radikale Venstre

Publiceret

25. april
2017

Vedtægter

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Egedal kommune

 

§ 1.

 

Medlemmer af  Radikale Venstre, der er bosiddende i Egedal  kommune, er medlem af kommuneforeningen.

Medlemmer bosat i udlandet kan optages som medlemmer i kommuneforeningen, og har derved alle medlemsrettigheder i forhold til landsforbundets kompetente forsamlinger.


§ 2

Kommuneforeningens formål er:


- at fremme den politiske aktivitet i kommunen med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til kommuneforeningen og størst mulig tilslutning til Det Radikale Venstres politik,


- at lede Radikale Venstres arbejde i kommunen


- at sikre samarbejde med kommunens valgte radikale kommunalpolitikere,


- at sikre opstilling af radikale kandidater til kommunevalg,


- at gennemføre valgkamp ved kommunevalg,


- at medvirke i valgkampe ved regionsrådsvalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg samt ved folkeafstemninger i øvrigt,
§ 3.  Generalforsamlingen er kommuneforeningens øverste myndighed.


Den ordinære generalforsamling afholdes i april.


Indkaldelsen skal, med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden, ske skriftligt til medlemmerne i foreningen - eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker foreningens geografiske område.


Møde-, tale- og stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller opstillingsmåder har alle, der er medlem af foreningen og som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivningen finder sted.


Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:


1. valg af dirigent og mødesekretær

2. formandens beretning

3. Beretning fra byrådsgruppen

4. forelæggelse af det reviderede regnskab

5. behandling af indkomne forslag

6. fastsættelse af kontingent for det følgende år

7. valg af

   a) formand

   b) bestyrelsesmedlemmer

   c) 2 suppleanter

   d) 1 revisor

   e) 1 revisorsuppleant

8. valg af delegerede til storkredsforsamlingen

9. valg af delegerede til regionsforsamlingen

10. valg af delegerede til landsmødet

11. eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.§ 4.  Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af


a) formand,

b) medlemmer valgt af generalforsamlingen.

c) partiets repræsentant(er) i byrådet

(antallet af stemmeberettigede medlemmer skal udgøre et ulige antal)


En repræsentant valgt af den lokale RU-organisation (Radikal Ungdom af 1994) og bosiddende i kommunen tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.


Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.


De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en 2-årig periode med halvdelen på valg hvert år.


Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor valget finder sted.


I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal.


Senest en måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit første møde. Bestyrelsen vælger på dette møde næstformand, sekretær og kasserer af sin midte.


Bestyrelsen indkaldes så ofte, formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer over for formanden fremsætter ønske herom.§ 5.  

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Medlemskontingentet forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder og skal være indbetalt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af landsforbundet.


Stk. 2.  Kommuneforeningen udreder af medlemskontingent evt. storkredsforsamlingen og regionsforsamlingen, således som disse organisationsled måtte beslutte.


Stk. 3. Revisorerne har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse.§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse, og indvarsles i øvrigt efter reglerne i § 3.§ 7.  På den ordinære generalforsamling forud for et kommunevalg træffes bestemmelse om antal af kandidater på listen og opstillingsform (partiliste eller sideordnet opstilling) samt om eventuelle geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning.

Senest 6 måneder før et kommunevalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der indvarsles efter reglerne i § 3.


Opstilling af kandidatliste til kommunevalget sker på opstillingsmødet.


Dagsorden for opstillingsmødet skal indeholde følgende punkter


- valg af dirigent og protokolfører

- beslutning om (evt. bemyndigelse til bestyrelsen vedr.) valgforbund

- kandidatliste (evt. bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af denne)

- eventuelt.§ 8

Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter og landsforbundets supplerende bestemmelser herom.§ 9.

Stk 1. Beslutning om eventuel skriftlig afstemning (urafstemning) vedrørende emner eller personvalg kan træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling eller den ordinære generalforsamling, forudsat at punktet er optaget på dagsordenen.


Bestyrelsen formulerer afstemningstemaet til godkendelse på generalforsamlingen.

Urafstemning kan afholdes, når der til valg til en tillidspost er anmeldt mere end én kandidat.

Urafstemning kan endvidere afholdes ved opstilling af en kandidatliste. Generalforsamlingen vedtager for det konkrete tilfælde de nærmere bestemmelser for afgørelse af resultatet herunder retningslinier om eventuel supplerende urafstemning eller endelig vedtagelse på en generalforsamling.


Stk. 2. Urafstemning forberedes, ledes og kontrolleres af bestyrelsen, foreningens revisor og dirigenten ved den sidst afholdte generalforsamling.


Bestyrelsen træffer som minimum beslutning om


- stemmesedlens udformning, herunder kandidaternes placering på stemmesedlen,


- den periode, i hvilken afstemning kan foregå,


- tidspunkt og sted for stemmeoptælling, der skal være åben for medlemmerne.


Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger.


Stk. 3. Ophævelse af en ved urafstemning truffet beslutning kan finde sted, hvis der indtræder særlige omstændigheder. Bestyrelsen indkalder da til ekstraordinær generalforsamling, hvor det i dagsordenen til generalforsamlingen udtrykkeligt er fastlagt, hvad der foreslås besluttet.


Endvidere kan bestyrelsen ophæve en urafstemning, hvis der er indtruffet situationer, hvor urafstemning åbenlyst har mistet sin betydning.§ 10.

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling og såfremt ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.

Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling.


 

§ 11

Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.


§12 Opløsning

Evt. opløsning af kommuneforeningen skal ske efter konsultation med landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20.04.2017 til ikrafttræden den 20.04.2017